[1]
V. Zhmud, B. Pyakillya, V. Semibalamut, M. Trubin, and O. Yadrishnikov, “The Two Methods of Reverse Overshoot Suppression in Automation Systems”, JTEC, vol. 9, no. 2-2, pp. 153–157, Jun. 2017.