(1)
Zhmud, V.; Pyakillya, B.; Semibalamut, V.; Trubin, M.; Yadrishnikov, O. The Two Methods of Reverse Overshoot Suppression in Automation Systems. JTEC 2017, 9, 153-157.